Błędy w księgach wieczystych.

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje o danej nieruchomości. Zając jej numer możemy dowiedzieć się jaka jest jej wielkość, kto jest jej właścicielem, czy jest obciążona prawem osób trzecich lub hipoteką.

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Podlegają one również wierze publicznej ksiąg wieczystych tzn. w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną nabył własność lub inne prawo rzeczowe wd. księgi wieczystej.

Z uwagi na tak ważną rolę należy dokładnie weryfikować czy dane w nich zawarte są wpisane prawidłowo. W praktyce zdążają się takie błędy jak niewłaściwe wpisanie imienia właściciela, nieprawidłowe oznaczenie wielkości nieruchomości, czy nieujawnienie piwnicy lub garażu, a spotkałam się także z sytuacją gdzie nie został ujawniony sam budynek. W takim przypadku należy niezwłocznie wnieść do sądu wniosek o poprawienie zauważonej omyłki.