Ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza uproszczone procedury budowlane.  1.Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego poinformowania...

Według najnowszych doniesień Dziennika Gazety Prawnej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po licznych skargach na niekorzystne dla konsumentów zapisy w umowach, nakłada na deweloperów kary za stosowane niedozwolone klauzule umowne. Powyższe potwierdza jak istotne jest sprawdzenie umowy deweloperskiej przez prawnika i konsultacja najbardziej niewinnie wyglądających zapisów...

Obowiązują już przepisy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw. Nowelizacją zwiększono wielkość działki, którą będzie można zakupić, nie będąc rolnikiem. Teraz można nabyć nawet 1 Ha nieruchomości gruntowej. Jednocześnie zmniejszono wymagany okres prowadzenia gospodarstwa rolnego na zakupionej ziemi z 10 lat do...

Projektowane zmiany ustawowe mają zapewnić nabywcy większe bezpieczeństwo w relacjach z deweloperem. Najważniejsza propozycja dotyczy zmiany środków ochrony wpłat nabywców nieruchomości poprzez likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych oferowanych bez dodatkowego zabezpieczenia i tym samym zobowiązanie deweloperów do prowadzenia rachunków powierniczych zabezpieczonych gwarancją bankową albo ubezpieczeniową. Kluczową zmianą...

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje o danej nieruchomości. Zając jej numer możemy dowiedzieć się jaka jest jej wielkość, kto jest jej właścicielem, czy jest obciążona prawem osób trzecich lub hipoteką. https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do Podlegają one również wierze publicznej ksiąg wieczystych tzn. w...

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych takich jak: budynki jednorodzinne mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, przekształciło się w prawo własności gruntów. Właściciele mający zamiar sprzedać swoje nieruchomości, których dotyczy przekształcenie są zobowiązani do wystąpienia do właściwego urzędu o wydanie...