Nowe zasady nabywanie gruntów rolnych.

Obowiązują już przepisy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw.

Nowelizacją zwiększono wielkość działki, którą będzie można zakupić, nie będąc rolnikiem. Teraz można nabyć nawet 1 Ha nieruchomości gruntowej. Jednocześnie zmniejszono wymagany okres prowadzenia gospodarstwa rolnego na zakupionej ziemi z 10 lat do 5 lat.

Ponadto Dyrektor Generalny KOWR będzie wyrażał zgodę na zbycie lub oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej przed upływem zakreślonego ustawą okresu. Warunkiem uzyskania zgody będzie uzasadniony ważny interes nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym. Wcześniej taką zgodę musiał wydać sąd.

Brak wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, że dana osoba prowadzi gospodarstwo. Dowodami potwierdzającymi osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będą pisemne oświadczenia prowadzących to gospodarstwo.