stawki podatku od nieruchomości w 2022 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2022 R.

W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 724 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22.7.2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. wynoszą:

  • budynki mieszkalne – 0,89 zł za 1 m2;
  • obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł za 1 m2;
  • budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł za 1 m2;
  • budynki związane z prowadzeniem działalności związanej ze świadczeniami zdrowotnymi – 5,25 zł za 1 m2;
  • budynki pozostałe – 8,68 zł za 1 m2;
  • budowle – 2 proc. wartości;
  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł za 1 m2;
  • grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi – 5,17 zł za 1 ha;
  • grunty pozostałe – 0,54 zł za 1 m2;
  • obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym – 3,40 zł za 1 m2.